Hemlighåll fostrets kön

mars 24, 2012

Vi ifrågasätter rätten för föräldrarna att få veta könet på barnet, innan tidsgränsen för abort gått ut. Detta för att motverka att bortsortering på grund av kön sker i Sverige.

Alla människor är unika individer med samma absoluta och okränkbara värde. Utifrån denna människosyn, som kommer ur kristen idétradition och etik, är det viktigt att granska alla företeelser och politiska beslut. Vi menar därför att det är nödvändigt att ifrågasätta och motarbeta dem som vill sortera människor utifrån deras önskvärdhet.

I DN nyligen kunde vi läsa om hur en ny teknik för att sortera bort spermier med oönskat kön sprider sig över världen. Abort av flickfoster har länge varit utbrett i vissa länder i Asien där uppskattat uppåt 100 miljoner flickor ansetts oönskade.

Förra året gjorde Europarådet en utredning i frågan som omfattade 47 länder. Där konstateras att sena aborter på grund av kön förekommer i stor utsträckning även i Albanien, Azerbajdzjan, Armenien och Georgien. Även om tekniken ännu inte används i Sverige, måste vi i tidigt skede uppmärksamma det oetiska med ingrepp och medicinsk teknik som väljer bort människor på grund av kön eller andra egenskaper.

Sverige har en mycket liberal abortlagstiftning i jämförelse med såväl våra närmsta grannländer som övriga länder i Europa och Västvärlden. I Sverige är det idag möjligt att könsbestämma ett foster i vecka 11 medan abort är tillåtet fram till vecka 18.

Det stora flertalet av våra europeiska grannar tillåter abort endast fram till vecka 12. Vi ifrågasätter därför rätten för föräldrarna att få veta könet på barnet, innan tidsgränsen för abort gått ut. Detta för att motverka att bortsortering på grund av kön sker i Sverige.

Människan är inte och kommer aldrig att vara fullkomlig. Vi föds som unika individer med olika styrkor och svagheter. Att värdera en pojkes liv högre än en flickas går starkt emot vår människosyn. Det samma gäller bortsortering av människor med funktionshinder som inte stämmer med en allmän bild av vad som är ”normalt”. Människovärdet är absolut och okränkbart.

Vi vill därför försvara att sjukvården ska vara i livets tjänst och att människovärdet alltid ska respekteras. Vi måste vara ytterst vaksamma på hur teknik för bort-sortering på grund av kön sprids och accepteras runt om i världen.

Fosterdiagnostik och medicinsk teknik ska användas för att diagnostisera sjukdomar i avsikt att bota, förebygga sjukdom eller skydda barnet. Det är önskvärt och väl. Men ökade möjligheter och acceptans för teknik med utsorterande syfte, kan leda till att människor värderas olika. Det är en utveckling som vi inte kan acceptera.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)

Maare Tamm, fil dr psykologi

Magnus Göransson, barn- och ungdomsläkare

Kjell O. Lejon, professor religionsvetenskap

Ivar Gustafsson docent i matematik

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Borås tidning 2012-03-23, Norrbottens-Kuriren 2012-03-24

Annons

Håll ”hen” borta från våra barn

mars 19, 2012

Den senaste tiden har genuspedagoger och diverse proffstyckare förespråkat att vi i Sverige ska införa ett tredje könsneutralt ord; hen. Ordet ska dessutom vara en del i genuspedagogernas experiment i våra förskolor. Sällan har det varit så stor diskrepans mellan gemene man och tyckareliten som i denna debatt.

Småbarnsföräldrar runt om i landet skakar på huvudet och suckar tungt över frågan om barnen på förskolan ska fostras in i ett könsneutralt språk och tankesätt. Förespråkarna hävdar att införandet av ordet hen skulle vara en del i att bryta traditionella könsroller och motverka könsdiskrimineringen. Genuspedagoger ser gärna att hen används just på förskolan för att barnen inte ska sorteras in i könsroller. Som oftast i genusdebatter hittar liberaler och socialister varandra i en verklighetsfrånvänd allians som går till storms mot vanliga människor. Vi ser det som självklart att föräldrarna i så stor utsträckning som möjligt själva ska få bestämma och att de ska slippa ideologiska pekpinnar uppifrån. För det har vi stöd i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, som sedan 1995 är svensk lag. Artikel 9 säger om undervisningsrätten: ”Ingen får förvägras rätten till undervisning. Vid utövandet av den verksamhet som staten kan ta på sig i fråga om utbildning och undervisning skall staten respektera föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse.”  Och de föräldrar är lätt räknade som har en övertygelse om att genuspedagogers manipulation av språket är vad deras barn bäst behöver.

Frågan om hen är ytterligare ett steg i att lägga sig i hur människor väljer att leva sina liv och hur föräldrar uppfostrar sina barn. Vi vill inte att våra barn ska vara del av något genusexperiment och medhållet från småbarnsföräldrarna är stort. De allra flesta föräldrar vill att deras barn ska få leva med sitt medfödda naturliga kön och de karaktäristiska egenskaper det ger. Att helt förkasta decennier av naturvetenskaplig forskning om könsceller och de anlag som de bär med sig är inte bara ovälkommet utan även verklighetsfrånvänt. Barn blir säkerligen ytterst förvirrade av att uppmanas att förneka sitt kön då den biologiska skillnaden mellan han och hon alltid kommer att vara uppenbar, även för en treåring.

Vad genusdebattörerna dessutom glömmer, förutom att gemene man tycker att allt är galenskap, är att debatten egentligen är kontraproduktiv. I själva verket ökar faktiskt fixeringen vid kön och könsroller med hen-debatten. I ett försök att neutralisera könet skapar de tvärtom en ökad uppmärksamhet på könen och missar det verkliga målet.

Henförespråkarna borde sluta experimentera med våra barns liv och fokusera på det som är viktigt. Att varje barn ska få växa upp under trygga förhållanden och att föräldrar ska få bästa möjliga stöd och möjlighet att se efter deras barns unika behov.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)

Anna Aronsson, barnläkare

Magnus Göransson, barn- och ungdomsläkare

Anders Gerdmar, docent teologi

Kjell O. Lejon, professor religionsvetenskap

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Kristianstadsbladet 2012-03-17, Västerviks-tidningen 2012-03-26, Dalarnas tidning 2012-03-27, Gefle Dagblad 2012-04-04


%d bloggare gillar detta: