KU:s socialdemokrater oense med sin partiledning

juni 18, 2013

Men det finns också anledning för oss att vara självkritiska. Det har både Stefan Löfven och andra i mitt parti varit. Vi har varit tydliga med att det MOU som tecknades med Saudiarabien gick för långt. Det är inte så vi ska teckna sådana samarbetsavtal i framtiden.”

När Mikael Damberg (S) under partiledardebatten fick en fråga om Sveriges försvarssamarbete med Saudiarabien var han självkritisk. Det hedrar honom. Det samförståndsavtal Göran Perssons regering 2005 ingick med saudierna har orsakat stora problem. Dambergs partikamrater i konstitutionsutskottet har däremot velat lägga locket på, trots att KU förutsätter att man måste vara redo att granska även sina egna. De sätter därigenom KU:s trovärdighet på spel.

KU har det senaste året granskat två anmälningar om samarbetet med Saudiarabien. Den ena rör alliansregeringens agerande och där har utskottet bland annat enhälligt konstaterat att det inte framkommit något som styrker att någon i regeringen eller Regeringskansliet varit delaktig i eller godkänt bildandet eller finansieringen av bolaget SSTI. Den andra rör S-regeringens arbete när avtalet ingicks. I avtalet öppnas för att Sverige och Saudiarabien ska samarbeta bland annat när det gäller underhåll av vapensystem och att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, ska spela en viktig roll. För oss har det under utredningens gång blivit tydligt att grundfelet i samarbetet med saudierna är just avtalet, inte alliansregeringens hantering av de problem som senare uppkom.

KU:s majoritet, S, SD, MP och V, har tyvärr varit ointresserad av att undersöka hur förhandlingsarbetet bedrevs, trots att många nya fakta kommit i dagen sedan avtalet ingicks 2005. Vi fick kämpa för att utredningen inte skulle läggas ner genast. När vi ville kalla ansvariga ur S-regeringen till utfrågning möttes vi av motstånd och när det väl blev en utfrågning med tidigare statssekreteraren Jonas Hjelm (S) ställde oppositionspartierna knappt någon fråga. Peter Eriksson (MP) teg sig – med undantag för en välkomsthälsning och några suckar – igenom utfrågningen med Hjelm.

I princip alla som uttalat sig om avtalet pekar på att det är ovanligt långtgående och detaljerat och gav saudierna stora förväntningar, större än Sverige enligt lagstiftningen om exportkontroll kunde uppfylla och större än alliansregeringen politiskt ville uppfylla. Konkreta omständigheter tyder på att de svenska förhandlarna inte var tillräckligt tydliga gentemot saudierna, varken om svensk exportkontroll eller om samförståndsavtalets juridiska status som ramavtal, vilket kräver underavtal för att enskilda projekt ska kunna genomföras. Det var också olämpligt att FOI inte fick yttra sig innan avtalet ingicks.

KU ska utföra en rättslig granskning, vilket förutsätter att ledamöterna förmår höja sig över partipolitiken och vara kritiska även mot partivänner. Om S i KU hade haft samma ödmjukhet som Damberg, borde de ha stött utredningen och erkänt de brister vi identifierat i förhandlingsarbetet. Vi är redo att peka på brister i alliansministrars agerande – och vi gör det även i årets granskning, om än inte i Saudiärendet – medan S i år inte ens ville utreda hur deras ministrar agerade. S i KU försvagar därigenom KU:s trovärdighet som oberoende granskningsorgan. Det beklagar vi.

Andreas Norlén (M)

Karin Granbom Ellison (FP)

Per-Ingvar Jonsson (C)

Tuve Skånberg (KD)

Riksdagsledamöter i konstitutionsutskottet

Artikeln var publicerad 2013-06-18 i Aftonbladet

 


Tuve Skånberg vann KD:s provval i Skåne

juni 13, 2013

– Jag är ömjukt tacksam för det förtroende som skånes kristdemokrater visat mig, när jag vunnit provvalet 2013 i Skåne. Det känns som ett stort stöd att närmare var tredje röstande ville se mig på första plats, av de 80 skånska kandidater som ställt sig till förfogande.

Provvalet finns publicerat på Skånedistriktets hemsida och är rådgivande till nomineringskommittén, som leds av Otto von Arnold.

Se även nyhetsrapporteringen om detta 2013-06-13 i SVT, ViD, 2013-06-17 Kristianstadsbladet

Kolumnerna från vänster: Namn, Totalt antal poäng, Antal röster, Medelpoäng, Antal förstaplatser.                                                              Antal röster riksdagsval: 294. Valdeltagande: 20,36%.

Skånberg, Tuve 1335 172 7,76 82
Anefur, Michael 1134 156 7,27 40
Thunberg, Lars 788 128 6,16 13
Sjödahl, Magnus 737 106 6,95 19
Einarsson, Per 677 114 5,94 9
Engström, Cecilia 476 91 5,23 4
Sturesson, Daniel 443 83 5,34 4
Davidsson, Anna-Karin 434 72 6,03 3
Wirödal, Berit 407 74 5,5 4
Unosson, Christer 404 77 5,25 1
Gustavsson, Robin 343 61 5,62 3
Grängzell, Mattias 340 60 5,67 3
Lundberg, Lars 310 54 5,74 5
Caesar, Christer 283 58 4,88 2
Yngvesson, Torgny 262 57 4,6 1

Eriksson offrar både saklighet och heder

juni 5, 2013

KU:s ordförande Peter Eriksson (MP) har drivit Saudiärendet hårt i medierna. Men när hans teser inte kunnat beläggas, har han flyttat fokus i sin kritik. Men överorden i frågan saknar motstycke i modern KU-historia, skriver alliansens riksdagsledamöter i konstitutionsutskottet.

I mars 2012 sattes bilden av att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bildat ett hemligt ”bulvanföretag”, SSTI, för att kringgå svensk lag och att regeringen var involverad i detta. KU konstaterar nu enhälligt att det inte framkommit något som styrker att någon i regeringen eller Regeringskansliet varit delaktig i eller godkänt bildandet eller finansieringen av SSTI. Om ”Saudiaffären” handlade om regeringens inblandning – ja, då fanns det ingen Saudiaffär. Att regeringen frias av KU försöker S, MP, V och SD dölja bakom osaklig kritik, men perspektivet har vänts från ”regeringen visste för mycket” till ”regeringen visste för lite”.

Vad var det som hände? 2005 ingår S-regeringen ett ovanligt långtgående samförståndsavtal om militärt samarbete med Saudiarabien och FOI ges en roll i samarbetet. Bland annat ska parterna utbyta expertis om rekonstruktion av vapensystem.

Våren 2007 framför Saudiarabien till FOI att landet vill ha hjälp att skapa en anläggning för renovering av pansarvärnsvapen och FOI inleder en förstudie. FOI har inte fått tillstånd av regeringen att ingå avtal om projektet. Inspektionen för strategiska produkter, ISP, säger i november att FOI inte kommer att få tillstånd att genomföra förslagen i förstudien. Samtidigt säger regeringen att det inte heller finns politisk vilja att låta FOI gå vidare.

Svea rikes lagFörstudien har skapat förväntningar hos saudierna. Ett stort arbete inleds i Försvarsdepartementet med att hantera situationen. Möten med saudierna i maj och juni 2008 ger enighet om att saudierna själva ska leda sitt projekt och FOI enbart ha en konsultroll. Därmed tror Försvarsdepartementet att problemen är hanterade. Regeringsbeslut i november 2008 respektive juli 2009 ger FOI tillstånd att förhandla om respektive ingå konsultavtalet med Saudiarabien. Av besluten framgår tydligt vad FOI får och inte får göra.

Dick Sträng, då FOI-anställd, hävdar att han 2008 får i uppdrag av generaldirektör Sandström att bilda ett bolag som ska hålla ihop projektet med saudierna. Om det stämmer eller ej är inte klarlagt. Sträng bildar bolaget SSTI med pengar som i hemlighet rekvirerats från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten och blir bolagets ende ägare. Must säger sig ha trott att pengarna skulle användas till helt andra saker.

För att FOI ska kunna bilda bolag krävs regeringens tillstånd. Något tillstånd har inte sökts och inte givits. SSTI har alltså inte bildats av myndigheten FOI.

I mars 2009 låter FOI:s nye generaldirektör Lind analysera om Strängs roll i SSTI kan vara en förtroendeskadlig bisyssla, varefter Sträng får besked att han måste lämna FOI om han ska ha kvar SSTI. Lind säger att han hela tiden betraktat SSTI som ett från FOI fristående företag. Därmed är det svårt att se hur något bulvanförhållande skulle ha kunnat uppkomma.

Hösten 2009 kritiserar några FOI-medarbetare dels att Sträng är både SSTI:s ägare och FOI-anställd, dels att ett enmansföretag ska driva ett miljardprojekt. Lind gör en internutredning, finner att upplägget med SSTI är ohållbart och avslutar det. SSTI hann omsätta 205 993 kronor.

I mars 2012 rapporterar medierna om SSTI. Först då blir finansieringen känd och FOI gör en polisanmälan om trolöshet mot huvudman.

I KU:s utfrågningar säger sig ingen av de utfrågade myndighetsföreträdarna ha diskuterat SSTI med Regeringskansliet och ingen regeringsföreträdare säger sig ha godkänt bildandet av SSTI. Detta stöds av dokumentationen.

KU:s ordförande Peter Eriksson (MP) har drivit Saudiärendet hårt i medierna. Det är inte förvånande att han nu vill flytta fokus i sin kritik, eftersom hans tidigare teser inte kunnat beläggas. Däremot är det förvånande hur långt han och andra är beredda att gå i osakliga anklagelser, som inte stöds av vare sig utfrågningar eller dokument.

Eriksson påstår, med stöd av S, V och SD, att Försvarsdepartementet sagt till FOI att ”lösa problemet”, underförstått ”på vilket sätt som helst”. Detta påstående är ogrundat. Ingen har i utfrågningarna fört fram att FOI pressades att hitta på egna lösningar och det finns heller inga dokument som tyder på det. Regeringen förtydligade däremot FOI:s roll genom två formella regeringsbeslut.

Eriksson med flera påstår också att Försvarsdepartementet sköt frågan ifrån sig och inte höll kontakt under hand med FOI. Det fanns dock två avstämningstidpunkter vid regeringsbesluten, men Eriksson med flera argumenterar som om formell styrning saknar betydelse.

Utifrån vaga påståenden som inte styrks av KU:s utredning påstår Eriksson med flera att det funnits brister av allvarligt slag som lett till skada för rikets internationella relationer. Detta är överord utan motstycke i modern KU-historia – Saudiärendet handlar om ett bolag som kopplades bort innan det hann bedriva verksamhet och deras kritik går ut på att departementet ringde för sällan till FOI. KU har inte granskat hur Sveriges utrikesrelationer påverkats, så även på den punkten är slutsatsen osaklig.

Denna ogrundade och högljudda kritik devalverar KU:s anseende och säger mer om Peter Eriksson och hans följeslagare än om regeringen.

Regeringen redde upp en besvärlig situation, SSTI bildades bakom regeringens rygg och Peter Eriksson med flera offrar nu saklighet och heder för att flytta fokus från just detta.

ANDREAS NORLÉN (M)

KARIN GRANBOM ELLISON (FP)

PER-INGVAR JOHNSSON (C)

TUVE SKÅNBERG (KD)

riksdagsledamöter i konstitutionsutskottet

Artikeln var publicerad i SvD 2013-06-05 . Se även vår slutreplik i SvD 2013-06-10.


%d bloggare gillar detta: