Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) blir riksdagsfråga i interpellation av Tuve Skånberg

november 2, 2013

Riksdagsledamoten Tuve Skånberg (KD) tycker att Dialekt – och ortnamnsarkivet (Dal) ska stanna i Lund. Han har nu ställt en fråga till kulturministern om hur hon ser på frågan.

Sydsvenskan rapporterade för två veckor sedan att Dal läggs ner i Lund och flyttas till Göteborg. Ingrid Johansson Lind, generaldirektör vid Institutionen för språk och folkminnen, sade då att verksamheten måste spara tio miljoner kronor och att de därför är tvungna att lägga ner de lokala arkiven i Lund och Umeå.

Enligt Dal:s egen utredning är det inte bevisat att nedläggningen kommer att innebära en ekonomisk besparing.

– Jag förlitar mig på deras utredning, säger Tuve Skånberg.

Han har nu ställt en fråga till kulturministern där han frågar; ”Hur avser kulturministern att säkerställa att DAL inte läggs ned och att dess kompetens behålls i Lund?”.

Han anser att det är viktigt att bevara den lokala forskning som finns i Skåne.

– DAL behandlas som ett avslutat kapitel där kompetent arkivpersonal inte följer med till Göteborg. Om arkivet flyttas till Göteborg mister vi inte bara kompetent personal, utan även den lokala närheten som är viktig. Man mister kontinuiteten och närheten till det som ska beforskas, forskarna i vid Lunds universitet och danska forskare. …

Läs hela artikeln här.

Publicerad i Sydsvenskan 2013-11-02

 

Ortnamnsarkiv

 

Interpellationen i sin helhet lyder:

Interpellation

2013/14:78 Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet

av Tuve Skånberg (KD)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Myndigheten Isof, som ligger under Kulturdepartementet, har på grundval av en konsultrapport nyligen beslutat att lägga ned Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL) för att föra över samlingarna till Göteborg, dock utan dess personal.

DAL samlar in, bevarar, tillhandahåller, forskar och ger ut skrifter om ortnamnen i Skåne och om dialekterna i Blekinge, Halland, Skåne, Småland och på Öland.

Arkivets samlingar består av ljudinspelningar, handskrifter (uppteckningar på dialekt, svar på frågelistor, utskrifter av inspelningar), mikrofilmer och fotografier. Kartotek med omkring tre och en halv miljon kort upptar dialektord, ortnamn innefattande bebyggelse- och naturnamn samt personnamn. Databaser och register ger sökvägar till samlingarna. Till arkivet hör också ett referensbibliotek.

DAL:s samlingar i Lund ska, enligt beslutet, omlokaliseras till Göteborg. Det vore en svår kompetensförlust för södra Sverige och innebär att i synnerhet de en gång danska landskapen berövas sitt immateriella arv. DAL är en stor tillgång för forskare i södra Sverige och Danmark, särskilt för Lunds universitet.

Till grund för vårt svenska arkivväsen ligger proveniensprincipen. Den bygger på respekt för arkivens ursprungliga sammanhang och innebär att varje arkivbildares handlingar betraktas som en organiskt framvuxen enhet och helhet, som bevaras i den ordning som arkivbildaren eller samlaren hade. I synnerhet kan proveniensprincipen göras gällande för de gamla danska landskapen, med sin särskilda språkliga och kulturella historia, eftersom konsekvensen blir av en eventuell omlokalisering till Göteborg att detta organisatoriska sammanhang upphör och att DAL slutar som arkivbildare. Dessa samlingar kommer då att avslutas och kommer inte att växa till ytterligare. Detta vore en stor förlust för södra Sveriges historiska kulturarv.

Konsultrapporten visar dessutom att det inte finns någon ekonomisk fördel av en nedläggning av myndighetens kärnverksamhet, det vill säga de olika arkiven i Lund och Umeå. I nedläggningsbeslutet förtecknas dessutom ett antal nya anställningar som knappast kan anses främja besparingar eller kostnadseffektiv resursanvändning.

Inte vid något tillfälle under den process som lett fram till beslutet har Isof efterfrågat kontakter med avnämarna till arkivens verksamhet, bland universitet och högskolor i berörda regioner, i Lunds fall också i Danmark. Arkiven har byggts upp kring forskningens behov, men inga diskussioner har förts om hur forskningen kan använda arkiven framöver, alltså inte heller möjligheten av att byta huvudman. Myndigheten har en lång tradition när det gäller dokumentation av och forskning om olika former av immateriella kulturarv. Sammantaget utgör institutets samlingar en dokumentation av stora delar av det immateriella kulturarvet i södra Sverige.

Jag har följande fråga:

Hur avser kulturministern att säkerställa att DAL inte läggs ned och att dess kompetens behålls i Lund?


%d bloggare gillar detta: