Kan de rödgröna vinna valet utan lögner?

september 7, 2014

Den amerikanske politikern Hiram Johnson sa 1917 att ’krigets första offer är sanningen’, ”The first casualty when war comes is truth”. Och det är lika sant också för den svenska valrörelsen 2014.

Vill de rödgröna vinna valet så bör de göra det med blanka vapen, utan lögner.

Korsa fingrarna (2)

Här är några oriktiga påståenden från S, MP och V som hävdats i debatten hittills i valrörelsen:

”Sysselsättningen i Sverige har minskat”

Fel. Enligt SCB är det över 300 000 fler människor som arbetar idag än 2006. Sverige har den högsta sysselsättningsgraden i hela EU, 79,8%, och trots den djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet har sysselsättningsgraden inte minskat utan ligger på samma nivå som 2006. Eurostat visade i våras att Sverige har lägst andel långtidsarbetslösa i Europa.

”Skattesänkningar urholkar välfärden”.

Fel. Tack vare alliansens skattesänkningar – som har lett till att fler arbetar och betalar skatt – har skatteintäkterna blivit högre än någonsin, och resurserna till välfärden är större än någonsin. 2006 låg de kommunala skatteintäkterna på 454 miljarder kronor, och 2013 hade de stigit till 600 miljarder.

”Skattesänkningarna gynnar bara de rika”.

Fel. Alliansens största reform, jobbskatteavdraget, är utformad just för att gynna lägre inkomstgrupper. Finanspolitiska rådet konstaterade 2013 att ”de största inkomstökningarna äger rum hos dem som har allra lägst inkomst”, och att den tiondel som har lägst inkomst ”får en relativ inkomstökning som är ca tre gånger så hög som för övriga grupper”.

”Utanförskapet har ökat”

Fel. När alliansen tillträdde 2006 var det drygt 1 000 000 människor som försörjdes av sociala ersättningar eller bidrag. 2012 var det cirka 800 000. Enligt SCB var det den lägsta nivån sedan mätningarna började göras 1990.

”Klyftorna i samhället  ökar”.

Fel. Inkomstojämlikheten har visserligen ökat på lång sikt, sedan 1990-talet, men inte under alliansregeringens tid. ”Det är notabelt att Ginikoefficienten har varit i stort sett konstant mellan 2006 och 2012” säger en forskarrapport till Finanspolitiska rådet i år. Den största ökningen av inkomstojämlikheten skedde under regeringen Persson 2002 till 2006.

”Fler människor har osäkra anställningar och deltidsjobb”

Fel. Enligt Riksdagens Utredningstjänst var det 17,5 % av de anställda på arbetsmarknaden 2006 som hade tidsbegränsad anställning. År 2013 var andelen 17 %. Andelen deltidsanställda har minskat från 24 % 2006 till 23 % 2013.

Skola

”Ungdomsarbetslösheten ligger på 25 %”.

Fel. I siffran 25 % ingår heltidsstuderande på gymnasier och högskolor som söker extrajobb. Heltidsstuderande räknar vi ju inte som arbetslösa. SCB har numera ett mått för ungdomar som varken arbetar eller studerar (NEET; Not in Employment, Education or Training) och andelen är lägre i dag än när alliansen kom till makten. Första kvartalet 2007 var NEET 6,9 procent – första kvartalet i år landade på 6,6 procent.

”Pensionärerna har fått det sämre ekonomiskt”

Fel. Riksdagens utredningstjänst har undersökt köpkraften hos olika pensionärsgrupper, de med garantipension, samt de med en pension på 10 000, 15 000 och 20 000 kr per månad. Ingen av dessa pensionärsgrupper har fått minskad köpkraft sedan 2006 när man räknar med både förändringen av pensionerna och sänkningen av skatten. För en garantipensionär har köpkraften ökat mest, elva procent utöver inflationen.

Genom 5 skattesänkningar för pensionärer har garantipensionären fått sammanlagt en hel ytterligare pensionsbetalning mer om året

”De rika betalar allt mindre skatt”

Fel. Den femtedel som tjänar mest i Sverige har ökat sin andel av de sammanlagda skatteinbetalningarna, medan de övriga fyra inkomstgrupperna har minskat sin andel av de samlade skatterna under alliansen, enligt Riksdagens utredningstjänst. Höginkomsttagarna i Sverige betalar fortfarande bland världens högsta marginalskatt, medan de med normal inkomst numera betalar skatt på en genomsnittlig EU-nivå.

”Antalet utbildningsplatser har minskat”

Fel. Andelen vuxna (18–64 år) som är i studier på högskola, vuxenutbildning eller eftergymnasiala utbildningar är större än 2006, enligt Riksdagens utredningstjänst. Inom högskolan har vi idag både fler platser och större andel av befolkningen som studerar än 2006.

”Fattigdomen har ökat i Sverige”

Fel. Sverige har, tillsammans med Luxemburg, den lägsta andelen materiellt fattiga i EU, en andel som dessutom har minskat under alliansen med 40 % sedan 2006. Statistik från SCB visar även att tiondelen med lägst inkomster har fått ökad disponibelinkomst.

”Alliansen har sålt ut välfärden till privata företag”.

Fel. Drygt 10 procent av den offentligt finansierade vården och knappt 14 procent av omsorgen utförs av privata företag. Mindre än 15 procent av grundskoleeleverna går i friskola. På gymnasiet är det cirka 25 procent.

”Pengarna till välfärden går till skatteparadis”.

Fel. Vård- och omsorgsbranschens utdelning avviker inte från det övriga näringslivet: utdelningen är mindre än 3 procent av nettoomsättningen. Var sjätte vårdföretag går inte ens med vinst. Majoriteten av de största företagen avstår från utdelning och återinvesterar i företaget i stället.

”Alliansen har ödelagt statens finanser”

Fel.  Sverige är det enda landet i hela EU som har minskat sin statsskuld i andel av BNP mellan åren 2006 och 2014, med totalt 14 miljarder kr (nominell statsskuld maj 2006 = 1 239 miljarder, maj 2014 = 1 225 miljarder), enligt SCB. Sverige ligger bland de bästa i EU när det gäller starka statsfinanser.

”Välfärden har fått krympande resurser under alliansen”

Fel. I en rapport nyligen från Sveriges Kommuner och Landsting framgår att välfärden aldrig haft så stora resurser som idag. Resurserna har ökat med över 100 miljarder kronor sedan 2006, vilket är mer än vad som behövts för att möta ökade löner och priser och den demografiska utvecklingen. Pengarna har därför även räckt till kvalitetsförstärkningar, exempelvis ges mer resurser till varje elev både i grundskolan och i gymnasiet. Andelen offentliga utgifter av BNP är lika stora idag som 2006.

”Äldreomsorgen gröps ur och våra gamla får det sämre”

Fel. Flera internationella undersökningar pekar på att Sverige är världens bästa land att åldras i och att Sveriges äldreomsorg är en förebild för resten av världen. Organisationen Help Age International jämförde över 90 länder på flera olika områden gällande äldreomsorg och äldres levnadsstandard och i ett sammanvägt index placeras Sverige som etta.

OECD konstaterade också nyligen i en rapport att Sverige inte bara lägger näst mest resurser i världen på äldreomsorg i förhållande till BNP, vi är dessutom en förebild för resten av världen när det gäller hur vi utformat vår äldreomsorg.

”Under alliansregeringen ökar utsläppen av växthusgaser.”

Fel. De svenska utsläppen av växthusgaser fortsätter att minska och nådde 2012 den lägsta nivån sedan basåret 1990, enligt statistik från Naturvårdsverket.

 

Det har blivit bättre under alliansregeringens tid – så varför byta regering?

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)

Artikeln var publicerad i Göteborgsposten 2014-09-11, i HV 2014-09-11

 

Källor: SCB, Riksdagens utredningstjänst (RUT), Finanspolitiska rådet (rapport), Sveriges Kommuner och Landsting (rapport), Help Age International, OECD (rapport), Naturvårdsverket

Ytterligare att läsa : artiklar i SvD, Aftonbladet, Aftonbladet (2)Dagens Samhälle, DN,  SVT, blogg (1), blogg (2),

Annons

Låt inte historien upprepas

juli 30, 2014

För exakt ett sekel sedan inleddes det första världskriget. Tio miljoner soldater dog, men det största civila priset betalades av de kristna armenierna, som utsattes för 1900-talets första folkmord. En miljon oskyldiga dödades. Resten av världen var alltför upptagna för att engagera sig tillräckligt mycket för att förhindra brottet. Först efteråt kom diskussionen och fördömandet.

Tre decennier senare var det folkmord som går under namnet Förintelsen ett fullbordat faktum. Den här gången skrevs slutsiffran till den obegripliga summan sex miljoner mördade oskyldiga. Världen grep nämligen inte in i tid den här gången heller. Det handlade ju trots allt bara om judarna – en grupp som världens mäktiga inte var beredda att ställa sig upp till försvar för. Först efteråt kom förtvivlan och ångern.

Brinnande kyrka i EgyptenIdag på 2010-talet trodde vi måhända att världen lagt handlingar som folkmord bakom sig. Men ur en förment upplyst värld har rest sig militanta islamistiska grupper i Irak och Syrien som beslutsamt driver igenom sin ideologi att icke-muslimer ska omvända sig, betala ”straffskatt”, landsförvisas eller dö. Och på Gazaremsan fortsätter Hamas förkunna att de kommer att fortsätta strida till den dag då den judiska staten har förintats.

I historieböcker och i princip all opinionsbildning är omdömet om 1930-talets Nazityskland unisont. Dess grund av diktatur, rasism och antisemitism överskuggar alla övriga eventuella positiva inslag i Tredje Riket. Alla tillbakablickar på Nazityskland används – fullt rimligt – som varnande exempel för att förhindra att något sådant sker igen.

Det är dock lättare att fördöma gårdagen än att ta ställning idag. Kristallnatten 1938 var en konkret illustration av nazismens ondska, och fördöms idag konsekvent. Men ondskan 2014 är dock inte radikalt annorlunda än tidigare. Demonstrationer som officiellt sägs gälla kritik mot Israels aktioner mot Hamas har på flera platser blivit till klassiska pogromer. Formerna för förföljelser förändras, men intoleransen är densamma.

Det våldsamma hat som drabbar kristna och judar i vår tid är inte väsensskilt annorlunda än det som drabbade armenierna under första världskriget eller judarna under det andra. Den stora tragedin just nu är att de ideologier och regimer som idag förespråkar exakt samma sak möts med samma tystnad som Sverige uppvisade före och under andra världskriget, och över vilken vi idag känner djup, rättmätig skam.

Hur världen kan åse den pågående antisemitismen och folkmordet mot assyrier och andra icke-muslimer i Mellanöstern utan att göra mer är obegripligt. Det är angeläget att Sveriges regering på allt sätt, både inom och utom EU, fördömer och aktivt bekämpar den islamistiska ambitionen att fördriva alla judar och kristna i sin omgivning.

 

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)

Per Ewert, informationssekreterare Claphaminstitutet

Artikeln var publicerad i Norra Skåne 2014-07-30, Skånska Dagbladet 2014-07-30, Hemmets Vän 2014-07-31, VLT 2014-08-01, Kristianstadsbladet 2014-08-01, Sundsvalls tidning 2014-08-06, Kristdemokraten 2014-08-07, Piteå tidningen 2014-08-09, Kyrkans tidning 2014-08-14

 

Innehållet i artikeln är också överlämnat som en skriftlig fråga till utrikesminister Carl Bildt, som kommer att besvara den inom 14 dagar.


Kristdemokraterna vill förnya och bevara grundlagen

februari 27, 2014

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare. Det står i regeringsformen – den grundlag som utgör grunden för vår demokrati. Sverige har haft en grundlag sedan 1350-talet och regeringsformen från 1809 ersattes 27 februari 1974 av nuvarande regeringsform, som alltså idag firar 40 år. Kristdemokraterna slår vakt om regeringsformen – men vill också förnya den. Vi bevarar monarkin – och vi vill skydda medborgarnas intressen genom att införa en författningsdomstol.

När den nuvarande regeringsformen trädde i kraft 1974 blev kungen helt utan politisk makt och fick enbart symboliska uppgifter. Kungens makt har successivt minskat genom åren, men monarkens nytta som nationell samlande symbol och som ambassadör för svensk industri har inte det och går omöjligen att ersätta med en president – i synnerhet inte en president med så lite makt som den svenske kungen idag har. För den svenska ekonomin och statsfinanserna har monarkin ett mycket stort värde.

Sverige är en av världens äldsta monarkier och Kristdemokraterna menar att monarkin bör bevaras. Under ungefär halva den tiden har Sverige också varit en arvsmonarki. I och med prinsessan Estelles födelse har vi en framtida regent.

Vår monarki är en viktig symbol för Sverige i omvärlden och något att känna stolthet över. I och med att monarkin står ovanför partipolitiken så kan kungen och kungafamiljen representera hela svenska folket.

Det finns de som hävdar att den konstitutionella monarkin är odemokratisk. Kritiken missar dock att monarkens, statschefens, uppgifter regleras i den demokratiskt beslutade grundlagen. Dessutom har Svenska kungahuset fortfarande starkt folkligt stöd. Folket väljer inte sin monark i direkta val, men gemene man vill fortfarande de facto ha kvar monarkin.

Monarkin vill kristdemokraterna behålla. Men det finns ett annat område vi vill förändra – vi vill öka skyddet för medborgarna från dålig lagstiftning genom att införa en författningsdomstol.

Svea rikes lagAllt som oftast blir det stora nyheter att den tyska författningsdomstolen ger besked att ett EU-direktiv är oförenligt med den tyska grundlagen. Den tyska författningsdomstolen blir ett skydd för det tyska folket – och indirekt ofta även för det svenska folket – mot dålig EU-lagstiftning. Till skillnad från Tyskland, och flera andra europeiska länder, saknar Sverige en författningsdomstol, med det särskilda mandatet att innan lagar antas pröva lagarnas förenlighet med grundlagarna. Varken Lagrådet, domstolarna eller konstitutionsutskottet i Sverige har ett sådant mandat. Vi kristdemokrater anser att även Sverige bör inrätta en författningsdomstol för att förbättra medborgarnas skydd och garantera deras fri- och rättigheter. FRA-lagen 2008 är ett typexempel på en lagstiftning som kunde – och borde – ha prövats av en författningsdomstol, så som skedde med motsvarande lagstiftning i Tyskland.

Demokratins viktigaste byggstenar är grundlagarna som fastställer statsskicket och medborgarnas fri- och rättigheter. Grundlagarna är navet i den offentliga maktutövning vilken alla andra lagar och förordningar ska överensstämma med. Med en författningsdomstol skulle Sveriges ställning som rättsstat förstärkas och ge viktiga förbättringar:

Stärkta fri- och rättigheter för enskilda. Kristdemokraterna värnar den enskildes och familjers frihet och integritet. Vi anser att det finns en gräns där politisk reformvilja ska lämna företräde för människors egna beslut och integritet. Den yttersta gränsen har dragits upp genom skyddet för medborgerliga fri- och rättigheter i regeringsformen och i Europakonventionen. En författningsdomstol innebär en starkare garanti än i dag att enskildas rättigheter respekteras när lagar stiftas och tolkas och stärker enskildas möjlighet att hävda sina fri- och rättigheter gentemot statsmakten.

Stärkt maktdelning. Maktdelning mellan de politiska territoriella nivåerna och mellan de lagstiftande, de verkställande och de dömande organen är en god princip för en demokratisk utveckling. Inbyggt i landets maktsystem bör det finnas tydliga korrektiv mot maktmissbruk och maktkoncentration. I Sverige är den beslutsfattande makten, trots författningsförändringarna 2011, tydligare än i många andra länder koncentrerad till de politiska organen. En författningsdomstol kan förbättra maktbalansen genom att förstärka den juridiska granskningen av de politiska besluten. Då minskas möjligheterna för tillfälliga politiska majoriteter att fatta beslut som kan vara oförenliga med grundlagarna.

Förbättrad förhandsprövning. Den prövning av ett lagförslags grundlagsenlighet som görs innan ett lagförslag går till riksdagen är enligt vår mening inte tillräcklig. Remissförfarandet, justitiedepartementets tjänstemäns och Lagrådets konstitutionella granskning är enbart rådgivande. En författningsdomstol har ett betydligt starkare mandat att övervaka att grundlagarna och Europakonventionen efterlevs, eftersom den kan upphäva en lag som strider mot grundlag eller Europakonvention redan innan det blivit aktuellt att tillämpa lagen i ett enskilt fall (abstrakt normprövning). Får författningsdomstolen dessutom möjlighet att förhandspröva lagförslag innan de behandlats i riksdagen kommer inte grundlagsstridiga lagar att stiftas.

Ett mer enhetligt rättssystem. En lags grundlagsenlighet kan, enligt RF 11 kap. 14 §, i efterhand prövas av en domstol eller myndighet när frågetecken uppstår i ett enskilt fall, så kallad konkret normprövning. Möjligheterna till detta utökades 2011 i och med att grundlagsstridigheten sedan dess inte längre måste vara ”uppenbar” för att lagen ska få åsidosättas av domstolen. Det innebär att domstolar eller myndigheter kan avstå från att tillämpa en stiftad lag, en regeringsförordning eller en myndighets föreskrift på grund av att den till exempel strider mot en grundlag eller Europakonventionen. En centraliserad lagprövning, utförd av en författningsdomstol, har fördelen att den kan utföras innan en lag antas, av en samlad expertis som utformar en övergripande praxis, och som besitter en kompetens som sällan en enskild domstol har. På så sätt blir det svenska rättssystemet mer kongruent, rättvist och enhetligt, och lagarnas tillämpning förutsebara för medborgarna.

För att ett samhälle ska fungera behövs lagar och regler som bygger på en fast värdegrund. Det krävs också samhällsinstitutioner som upprätthåller lag och ordning och ser till att lagöverträdelser beivras. För oss kristdemokrater är det naturligt att även politiska beslut ska kunna granskas utifrån de demokratiskt fastlagda grundlagarna. Vi är stolta över Sveriges tradition av öppenhet och demokrati. I den andan bör vi förvissa oss om att vi genom en författningsdomstol har de verktyg vi behöver för att stärka medborgarnas skydd och rättigheter.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD), ledamot av Konstitutionsutskottet

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (KD)

Artikeln var publicerad i Dagen 2014-02-27, Skånska Dagbladet 2014-02-27, Piteå tidningen 2014-02-27, Landskrona posten 2014-02-27, HD 2014-02-27, Kristdemokraten 2014-03-06


Tidningskommentarer om Tuve Skånbergs topplacering på riksdagslista

november 25, 2013

Några tidningskommentarer med anledning av att stämman i Hörby lyfte upp mitt namn på riksdagslistan till en topplacering:

tidningsläsare

Norra Skåne 2013-11-25 :

HÖRBY. Tuve Skånberg, Skillinge, hamnade på andra plats på Skånes kristdemokraters riksdagslista till valet 2014, direkt under partiledaren Göran Hägglund.

Skånberg var föreslagen som åttonde namn men nomineringsstämman, som hölls i Hörby i helgen, lyfte upp honom till andra plats.

– Jag är tacksam för det förtroende som stämman visat, skriver Skånberg på sin blogg.  …

Läs hela artikeln här .

Skånska Dagbladet 2013-11-24

HÖRBY. Tuve Skånberg, Skillinge, hamnade på andra plats på Skånes kristdemokraters riksdagslista till valet 2014, direkt under partiledaren Göran Hägglund.

Skånberg var föreslagen som åttonde namn men nomineringsstämman, som hölls i Hörby i helgen, lyfte upp honom till andra plats.
– Jag är tacksam för det förtroende som stämman visat, skriver Skånberg på sin blogg.  …

Artikeln fortsätter:
Eftersom Göran Hägglund är partiledare och kommer att bli invald i Stockholmslistan fungerar Skånbergs andraplats i praktiken som en topplacering

Läs hela artikeln här .

Dagen 2013-11-25

Han var nedpetad till plats åtta på KD:s riksdagslista för norra och östra Skånes valkrets. Det tillät inte nomineringsstämman som igår ändrade förutsättningarna helt.

I juni vann Tuve Skånberg provvalet i Skåne till riksdagslistan. Men när nomineringskommittén gav sitt förslag till riksdagslistan för norra och östra Skånes valkrets hade en av Kristdemokraternas mest rutinerade riksdagspolitiker blivit nedprioriterad till plats åtta. Orsak? Nomineringskommittén ville åstadkomma förnyelse inom partiet. Beslutet blev uppmärksammat i media och tidningen Dagen skrev då att ”i valet 2014 ser det ut att ta stopp för Tuve Skånberg, som suttit i riksdagen i 19 år.”

Men när Skånes kristdemokrater under lördagen samlades till nomineringsstämma i Hörby ändrats förutsättningarna helt. Med siffrorna 50 mot 48 (2 blanka valsedlar) beslutade stämman att lyfta upp Tuve Skånberg till plats 2, direkt under partiledaren Göran Hägglund.

– Jag är tacksam för det förtroende som stämman visat när mitt namn blev upplyft till en topplacering, trots nomineringskommitténs förslag om en placering på åttonde plats, med hänvisning till behovet av förnyelse, säger Tuve Skånberg.

Artikeln fortsätter:

– Jag hoppas kunna bidra med riksdagserfarenhet och kompetens som sammanlagt 19 år i riksdagen gett, och 7 framgångsrika valrörelser. Jag vill vara en del av det team av kandidater som tillsammans ska öka väljarstödet för kristdemokraterna i Skåne. …

Läs hela artikeln här .


Tuve Skånberg vald till topplacering på Skånelista

november 23, 2013

Skånes kristdemokrater har under hela lördagen 23 november varit samlade till nomineringsstämma i Hörby. Alla riksdagslistor i de fyra valkretsarna i Skåne och i de tio valkretsarna för regionlistorna beslutades i god stämning av nomineringsstämman. Tidigare har nomineringskommitténs förslag att i valkretsen Skåne län, Norra och Östra,  placera mig på plats 8, väckt uppmärksamhet. Med siffrorna 50 mot 48 (och 2 blanka valsedlar) beslutade stämman att lyfta upp mitt namn till plats 2, direkt under partiledaren Göran Hägglund. Göran lär med all sannolikhet bli invald i Stockholm, så hans namn på denna listan tjänar till att väcka uppmärksamhet och förtroende, och dra röster. I praktiken är alltså andraplatsen en topplacering.

Listans utseende (de tio första namnen) blev:

Skåne län norra och östra

1. Göran Hägglund, Jönköping

2. Tuve Skånberg, Skillinge

3. Michael Anefur, Kristianstad

4. Sofia Damm, Blentarp

5. Mattias Svensson, Kristianstad

6. Anna-Karin Davidsson, Bjärred

7. Lars Thunberg, Helsingborg

8. Birgitta Södertun, Helsingborg

9. Per Einarsson, Skepparslöv

10. Jan Svensson, Kristianstad

Tuve Skånberg, foto Lasse Ottosson

– Jag är tacksam för det förtroende som stämman visat när mitt namn blev upplyft till en topplacering, trots nomineringskommitténs förslag om en placering på åttonde plats, med hänvisning till behovet av förnyelse.

– Jag hoppas kunna bidra med riksdagserfarenhet och kompetens som  sammanlagt 19 år i riksdagen gett, och 6  framgångsrika valrörelser. Jag vill vara en del av det team av kandidater som tillsammans ska öka väljarstödet för kristdemokraterna i Skåne.

Dagen kommenterade nyheten 2013-11-24


Tidningskommentarer om Tuve Skånbergs listplacering

november 1, 2013

Tidningen Dagen kommenterar min föreslagna placering på riksdagslistan för norra och östra Skånes valkrets:

Tuve Skånberg, en av Kristdemokraternas mest rutinerade riksdagspolitiker, måste göra en enorm personvalskampanj om han vill vara kvar i riksdagen efter valet. I Region Skånes lista av riksdagskandidater hamnar Skånberg långt ner. Även om det inte officiellt finns några falanger inom Kristdemokraterna brukar bedömare säga att Tuve Skånberg tillhör den konservativt religiösa gruppen inom partiet. Några av de utpekat konservativa kommer efter valet 2014 att lämna riksdagen. Annelie Enochson gör det helt frivilligt. Tuve Skånberg ser ut att få göra det högst motvilligt.

När de olika partierna fördelar sina riksdagsplatser så hämtas riksdagsledamöterna från olika delar av landet. Tuve Skånberg kan tacka väljare i region Skåne för sin riksdagsplats, där han tidigare gjort lyckade personvalskampanjer.

Men i valet 2014 ser det ut att ta stopp för Tuve Skånberg, som suttit i riksdagen i 19 år. När nomineringskommitténs riksdagslista presenterades så återfanns han först på åttonde plats, men bara i en av flera valkretsar. Han omnämns inte heller som en av de sju toppkandidater som partiet vill satsa på i Skåneregionen.

Om Tuve Skånberg vill sitta kvar i riksdagen måste han alltså göra en otroligt bra personvalskampanj, förutsatt att KD håller sig kvar i riksdagen och att partiet får lika starkt stöd i Skåne som vid förra valet.

Att första namnet på Skånelistan är partiledaren Göran Hägglund gör så klart inte saken lättare för den som vill hamna i topp med hjälp av en personvalskampanj. … Läs övriga artikel här

Tidningen Världen idag kommenterar så här:

Riksdagsledamoten Tuve Skånberg vann Kristdemokraternas provval i Skåne, men föreslås nu till åttonde plats på valsedeln till nästa års riksdagsval.

Tuve Skånbeg har suttit i riksdagen i 19 år och är populär inom partiet. Han vann provvalet inför valet 2010, och upprepade segern i årets provval, men nomineringskommittén väljer ändå att placera honom först på åttonde plats i norra och östra Skånes valkrets, en plats som gör chansen till en ny riksdagsperiod mycket liten. Den slutliga placeringen avgörs av nomineringsstämman 23 november. Tuve Skånberg skriver i en kommentar att han kan förstå att kommittén är ute efter förnyelse.
”Jag har förståelse för att man kan tycka att med de 19 år jag suttit i riksdagen kanske jag har gjort mitt”, skriver han. Samtidigt gör han ingen hemlighet av att han gärna vill få en mandatperiod till.
”Jag är taggad och sugen och vill gärna bli omvald”, skriver Tuve Skånberg som också tror att han kan bidra med ”värdefulla röster” till partiet genom att kandidera.
Om åttondeplatsen fastslås vid stämman får han sätta sitt hopp till att personkryssen räcker till att föra honom högre upp, för att han ska ha någon möjlighet att behålla riksdagsplatsen.

Nomineringskommitténs förslag till riksdagsvalsedel i valkretsen toppas av partiledaren Göran Hägglund, följt av Michael Anefur och Sofia Damm.   ….. Läs övriga artikeln här

Läs övriga artikeln här

Nyhetstidningen Inblick / Kanal 10 kommenterar så här:

Provvalsvinnare och personvalssegrare har de senaste valrörelserna suttit trångt inom Kristdemokraterna. Inför nästa år val tycks historien upprepa sig. Både Lennart Sacrédeus och Tuve Skånberg har nu petats ned eller bort från valsedlarna, trots framgångar i provvalen. 

– Det är en dålig signal, ett dåligt strategiskt beslut, summerar Bengt Germundsson, ledamot i partistyrelsen, petningen av Lennart Sacrédeus från partiets EU-lista.
Trots att han kom på sjätte plats i partiets interna provval, blev Lennart Sacrédeus inte en av partiets 44 officiella kandidater inför nästa års EU-val.
Bengt Germundsson är också tveksam till om det kommer att gynna partiet att lyfta bort Tuve Skånberg som toppnamn på valsedlarna.
Han hänvisar till att nomineringskommittén i Skåne-distrikten sagt sig vilja ha förnyelse, men påpekar att man då kanske skulle satsa på någon annan än Michael Anefur, 56, som försökt att komma in i riksdagen sedan 1990-talet.
– Det här tror jag är ett strategiskt felaktigt beslut som inte kommer att gynna partiet, förklarar valvinnaren Bengt Germundsson, som fick 45 procent av väljarstödet i det senaste kommunalvalet.
Han petades själv av Göran Hägglund från partiets verkställande utskott efter att ha efterlyst en tydligare partiledning och uttalat stöd för Mats Odell i samband med partiledarstriden förra året.

”Vill ha förnyelse”

Tuve Skånberg vann provvalet för andra gången i rad. Inför förra valrörelsen vann han det interna provvalet i sitt valdistrikt, men petades ändå ned från förstaplatsen inför riksdagsvalet.
Samma sak hände för övrigt provvalsvinnarna Annelie Enochson och Roland Utbult i deras valdistrikt i Västsverige.
Men när personkryssen var räknade, visade det sig att alla dessa tre hade röstats in i riksdagen av partiets väljare – på bekostnad av de personer som stod som förstanamn – i Skånbergs fall Michael Anefur.
Nomineringskommitténs ordförande Otto von Arnold, som tillsatts av distriktsstyrelsen med Michael Anefur som distriktsordförande, menar att team-känsla och förnyelse är två saker som har prioriterats inför årets val.
– Det är viktigt att hitta ett team som fungerar bra tillsammans.
Och då ingår inte Tuve Skånberg i det teamet?
– Det är en korrekt bedömning.

Hur mycket förnyelse är det att satsa på en kandidat som är 56 år och som har försökt att komma in i riksdagen sedan 1990-talet?
– Förnyelse är bara ett kriterium. Det andra är att kandidaterna jobbar bra som ett team.

 ”Erfarenhet och kompetens”

Tuve Skånberg säger att han trots allt står till förfogande på den plats som bestäms av nomineringsstämman i Hörby 23 november, oavsett vilken plats det blir.
Han konstaterar också att nomineringsstämman kan ändra förslaget i enskildheter, och att det ytterst är väljarna på valdagen 14 september nästa år som avgör.
– Valberedningen har gjort bedömningen att jag inte ingår i det team man vill satsa på inför nästa års val. Jag kan bara peka på 19 års arbete för partiets bästa, betonar Tuve Skånberg.
– Jag kan ha förståelse för att man vill satsa på någon annan än den som suttit i riksdagen länge, men i andra vågskålen ska man lägga den erfarenhet och kompetens som jag samlat på mig under dessa år.
Nomineringskommittén placerade Tuve Skånberg på åttonde plats på valsedeln. Förutom provvalsvinsten i år har han upprepade personkryssframgångar i de senaste valen.
I riksdagsvalet 2010 fick han exempelvis 12,68 procent i sin valkrets (1 194 kryss), år 2002 fick han 7,43 procent (1 387 kryss) och i valet 1998 blev det 8,1 procent (1 831 kryss).
År 2006 ställde Tuve Skånberg inte upp i riksdagsvalet.  … Läs övriga artikeln här

 


Skånes nomineringskommittés förslag till riksdagsvalsedel 2014 – Tuve Skånberg på plats 8

oktober 30, 2013

Idag presenterar nomineringskommittén för Skåne, med ordförande Otto von Arnold, sitt förslag till valsedlar i riksdagsval och regionval i Skåne 14 september 2014.

För norra och östra Skånes valkrets (gamla Kristianstads län) föreslås listans första 10 namn se ut så här:

1. Göran Hägglund, Jönköping

2. Michael Anefur, Kristianstad

3. Sofia Damm, Blentarp

4. Mattias Svensson,  Kristianstad

5. Anna-Karin Davidsson, Bjärred

6. Lars Thunberg, Helsingborg

7. Birgitta Södertun, Ramlösa

8. Tuve Skånberg, Skillinge

9. Per Einarsson, Skepparslöv

10. Jan Svensson, Kristianstad

Listan kommer att beslutas och fastställas vid nomineringsstämman lördagen 23 november i Hörby.

Med anledning av nomineringskommitténs förslag att föreslå mig först på 8:e plats har jag fått frågor, som jag besvarar här:

valsedel

Du är föreslagen först på plats 8, kommer du att kandidera till riksdagen trots det?

Ja, jag står till förfogande på den plats som bestäms av nomineringsstämman i Hörby 23 november, oavsett vilken plats det blir.

Skälen till det är dels att jag är taggad och sugen och gärna vill bli omvald för en ny mandatperiod, att jag vill att partiet ska få så många röster som möjligt, inte minst i detta viktiga val, och att jag kan bidra med några värdefulla röster genom att jag kandiderar. Och dessutom har riksdagen skärpt reglerna för riksdagsledamöter som inte blir omvalda, så att de aktivt måste söka arbete. Det vill jag göra genom att stå till förfogande här.

Du vann provvalet i Skåne till riksdagslistan. Är detta ett misstroende från nomineringskommittén?

Det är riktigt att jag vann provvalet till detta val, liksom förra provvalet till riksdagsvalet 2010. Nomineringskommittén har förklarat att man vill åstadkomma förnyelse genom detta förslag. Jag har förståelse för att man kan tycka att med de 19 år jag suttit i riksdagen kanske jag har gjort mitt där. I andra vågskålen ska läggas att jag har en värdefull erfarenhet och kompetens efter dessa år, att jag är ledamot av det tunga Konstitutionsutskottet och är partiets talesperson i de frågor som utskottet ansvarar för. Dessutom kan mitt namn dra röster som partiet behöver. Nomineringskommittén har gjort bedömningen att jag ska föreslås stå på plats 8.

Innebär inte det faktum att listan ska toppas av Göran Hägglund att han blir invald för norra och östra Skånes valkrets?

Han kandiderar även där han bor, och det troligaste är att han blir invald där, även om det inte är säkert. Skulle någon eller flera av kandidaterna på denna lista få mer än 5 procents personkryss så ändras listans utseende, så att den som har flest personkryss av dessa blir invald. Den tidigare spärren på 8 % har ändrats till 5 % för att personkryss ska ändra ordningen för en lista.

Kan du bli personkryssad till riksdagen trots att du är föreslagen på plats 8?

Ja, möjligheten finns, även om det är en stor uppförsbacke. Nomineringskommittén har ansett att de första 7 namnen är toppkandidater, och därmed får de en annan och större mediaexponering och kommer att finnas i debatter, intervjuer osv. Plats 8 kan komma att anses vara ‘icke-valbar plats’, och därmed ointressant.

Men teoretiskt sett är det inte omöjligt. I Riksdagsvalet 2010 fick jag 12,68 % av personkryssen i denna valkrets (1194 kryss), i EU-valet 2009 fick jag 10,4 % (469 kryss), i Riksdagsvalet 2002  fick jag  7,43 % (1387 kryss)  och i Riksdagsvalet 1998 blev det 8,1 % (1831 kryss). För att komma över spärren 5 %, så att man med personkryss ändrar listans rangordning, behövs mellan 500 och 1100 kryss, beroende på hur bra valresultatet totalt blir i denna valkrets.

Känner du dig besviken eller missräknad över att du kom så lågt som plats 8 i nomineringskommitténs förslag?

Nej, det gör jag inte. Jag har trots allt suttit i riksdagen sedan 1991 i totalt 19 år, och med framgång varit med och kämpat för partiet i valen 1991, 1994, 1998, 2002, 2009 och 2010. Sedan valet 2010 har jag haft min bästa mandatperiod någonsin med svåra och spännande arbetsuppgifter i Konstitutionsutskottet, och i 5 olika utredningar har jag representerat partiet, Jag har haft större mediagenomslag än någonsin tidigare, med i snitt någon artikel i veckan publicerad. Det har varit en mycket bra period, med framgångar för alliansregeringen.

Så jag är mycket nöjd och tacksam över den tid jag har fått representera partiet i riksdagen, inte minst under den senaste mandatperioden. Och visst kan jag förstå att nomineringskommittén vill ‘förnya laget’. Och plats 8 är inte att förakta eller kalla ”icke-valbar plats”. Alf Svensson stod på plats 9 på valsedeln i EU-valet 2009, och blev ändå invald.

Dessutom, om nomineringsstämman 23 november så önskar så kan förslaget ändras i enskildheter, och ytterst är det väljarna på valdagen 14 september som avgör.


%d bloggare gillar detta: